.  صفحه اصلي   چك كردن ايميل  گفتگو
جستجو 
Iranian pistachio research institute,Symposium of almond & pistachio
 (NEW) قيمت هفتگي پسته             
 درخواست اجراي طرح و پروژه              
 نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته              
 راهنما و اطلاعيه های مبارزه با آفات             
 اخبار             
 بانک جامع اطلاعات پسته             
 نشریات             
 محققين             
 سايتهاي مرتبط             
 آخرين يافته ها             
 نشریه تحقیقات پسته             
 راهنماي پسته             
 فرم سفارش             
 دانش فني واگذار شده              
 پیش بینی وضع هوا              
 تقويم پسته              
 Download             
 ارتباط با ما             
 جستجو             
انتخاب زبان
مؤسسه تحقيقات پسته كشور

موسسه تحقيقات پسته كشور

موسسه تحقيقات پسته كشور به منظور متمركز كردن كليه فعاليتهاي تحقيقات پسته در سطح كشور در اواخر سال 1371 به مركزيت رفسنجان (مهمترين منطقه پسته كاري ايران ) با پنج بخش تحقيقاتي و يك بخش خدماتي – فني آغاز به كارنمود. اين موسسه داراي مجموعه آزمايشگاه مجهز در تخصصهاي آفات، بيماريها، بيوتكنولوژي، خاكشناسي و آفلاتوكسين در شهرستان رفسنجان و همچنين سه ايستگاه تحقيقاتي در استان كرمان كه شامل : ايستگاه شماره 1، (كيلومتر 25 جاده رفسنجان – كرمان ) ، ايستگاه شماره 2 (ميدان امام خميني رفسنجان ) و ايستگاه كرمان (كيلومتر 10 جاده كرمان - زرند) و همچنين ايستگاههاي تحقيقات پسته دامغان ، قزوين و فيض آبادخراسان تحت مديريت فني و تحقيقاتي اين موسسه مي باشد. اين موسسه داراي 34 نفر پرسنل پژوهنده شامل 4 نفر دكتري ، 23 نفر كارشناس ارشد و 7 نفر كارشناس مي باشد. همچنين داراي 7 نفر دانشجوي بورسيه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد كه در آينده نزديك به اين موسسه خواهند پيوست و همچنين 17 نفر كاردان و تكنيسين نيز در بخشهاي مختلف تحقيقاتي مشغول بكار مي باشند

خلاصه اي از اهداف بخشهاي تحقيقاتي موسسه تحقيقات پسته

بخش تحقيقات گياهپزشكي:

در اين بخش مطالعات لازم درخصوص شناسائي آفات، بيماريها و علفهاي هرز باغات پسته و اجراي طرحهاي تحقيقاتي بمنظور تعيين موثرترين و با صرفه ترين روش پيشگيري و مبارزه با آنها و نيز بررسي اثرات تدريجي مصرف سموم شيميائي در خاك روي حشرات مفيد و اثرات زيست محيطي سموم مي گيرد. نظر به اهميت موضوع آفلاتوكسين ، ستادي در اين رابطه تشكيل و هدايت تحقيقات در زمينه اين موضوع مهم را پيگيري مي نمايد.

بخش تحقيقات به نژادي

مهمترين وظيفه اين بخش تحقيقاتي ، فعاليت در زمينه شناسائي و انتخاب ارقام سازگار و با عملكرد كمي و كيفي بيشتر بمنظور اصلاح گياه پسته مي باشدكه انجام تحقيقات در جايگزيني با ارقام نامناسب مورد كشت در باغات مناطق پسته كاري با استفاده از سيستم هاي نوين اصلاح نباتات در كنار ساير روشهاي متداول كلاسيك دنيا، همچنين بررسي بر روي پايه هاي مختلف بمنظور تلاقي و پيدا كردن پايه هاي هيبريد مقاوم به آفات، امراض ، تنشهاي محيطي (مثل شوري ، خشكي و سرما) و مشخص نمودن ارقام تلقيح كننده مناسب با طول دوره گلدهي طولاني و ميزان توليد گرده زيادتر و خاصيت تلقيح كنندگي بيشتر ، از اهداف مهم اين بخش مي باشند.

بخش تحقيقات به زراعي:

انجام تحقيقاتي بمنظور تعيين مناسبترين روش و تاريخ انتقال نهال از خزانه به زمين اصلي ، تراكم درخت در واحد سطح و فاصله كاشت ، زمان پيوند، نوع پيوند، روشهاي مختلف هرس ، تاسيس باغات جديد با استفاده از نهالهاي حاصل از تكثير غير جنسي افزايش درصد خنداني و انس مناسب، استفاده از هورمونها، بررسي دلائل ريزش ميوه ها و مبارزه با آن ، كاهش درصد پوكي و متعادل نمودن پديده سال آوري پسته از اهداف اين بخش مي باشند

بخش تحقيقات آبياري و تغذيه:

انجام تحقيقاتي در زمينه تعيين نياز آبي ، سيستمهاي آبياري بمنظور مشخص نمودن بهترين روش آبياري در باغات پسته و استفاده بهينه از آب و حداقل تبخير آب، مطالعه تغيير سيستم آبياري از سطحي به قطره اي و تراوا، تعيين نيازهاي غذايي پسته و مناسبترين روشهاي كودپاشي و نوع كود، بررسي و تحقيق در زمينه تعادل مواد غذايي در ارتباط با عوامل حياتي موجودات زنده در خاك از اهداف مهم اين بخش مي باشند.

بخش تحقيقات مهندسي توليد ، تبديل و نگهداري محصول:

فعاليتهاي تحقيقاتي اين بخش درخصوص بررسي مسائل و اجراي طرحهايي مرتبط با عمليات بعد از برداشت ، فرآوري ، انبارداري و نگهداري محصول، بسته بندي و تهيه محصولات جانبي از پسته و همچنين دستگاهها و ماشين آلات مورد استفاده در صنعت پسته مي باشد.

بخش خدمات فني و تحقيقاتي:

انجام تحقيقات لازم در زمينه اقتصاد و بازاريابي ، انجام مطالعات و اقدامات لازم در زمينه انتقال يافته هاي جديد تحقيقاتي به واحدهاي اجرائي ، برنامه ريزي و اقدام در آموزش قبل و حين خدمت نيروي انساني شاغل در موسسه و واحدهاي تابعه و انجام همكاريهاي لازم در اين زمينه با واحدهاي توليدي و اجرائي ، همكاري با دانشگاهها، مراكز و موسسات تحقيقاتي داخلي و خارجي در امر آموزش و ارتقاء سطح دانش كادر تحقيقاتي و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت اعزام محققين ، كارشناسان و تكنيسين هاي موسسه و واحدهاي تابعه به دانشگاهها مراكز و موسسات تحقيقاتي داخلي و خارجي براي طي دوره هاي آموزشي ، شركت در سمينارها و كنفرانسهاي علمي و تحقيقاتي اطلاعات در مورد نتايج تحقيقفات انجام شده ، تهيه ، چاپ و تكثير مقالات ، نشريات علمي و ترويجي و نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده و توزيع آن به مراكز و واحدهاي تحقيقاتي از اهداف اين بخش مي باشد.