.  صفحه اصلي   چك كردن ايميل  گفتگو
جستجو 
Iranian pistachio research institute,Symposium of almond & pistachio
 (NEW) قيمت هفتگي پسته             
 درخواست اجراي طرح و پروژه              
 نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته              
 راهنما و اطلاعيه های مبارزه با آفات             
 اخبار             
 بانک جامع اطلاعات پسته             
 نشریات             
 محققين             
 سايتهاي مرتبط             
 آخرين يافته ها             
 نشریه تحقیقات پسته             
 راهنماي پسته             
 فرم سفارش             
 دانش فني واگذار شده              
 پیش بینی وضع هوا              
 تقويم پسته              
 Download             
 ارتباط با ما             
 جستجو             
انتخاب زبان
درخواست اجراي طرح و پروژه

 بسمه تعالي

در اجراي سياست هاي موسسه تحقيقات پسته كشور در راستاي اولويت بندي در اجراي طرحها و پروژه هاي كاربردي  مرتبط با پسته از تمامي علاقمندان درخواست مي گردد طرحها و پروژه هاي پيشنهادي خود را  جهت طرح در كميته علمي و فني موسسه تحقيقات پسته كشور از طريق فرم ذيل يا با  دانلود كردن فرم و از طريق پست الكترونيكي proposal@pri.ir  ارسال نمايند


موسسه تحقيقات پسته كشور

فرم پيشنهاد طرح و پروژه هاي مرتبط با پسته جهت اجرا در موسسه تحقيقات پسته كشور

دانلود فرم تقاضا 

 دانلود فرم انجام پروژه 

 دانلود فرم انجام طرح

 دانلود دستورالعمل نگارش طرح و پروژه و گزارش نهايي