.  صفحه اصلي   چك كردن ايميل  گفتگو
جستجو 
Iranian pistachio research institute,Symposium of almond & pistachio
 (NEW) قيمت هفتگي پسته             
 درخواست اجراي طرح و پروژه              
 نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته              
 راهنما و اطلاعيه های مبارزه با آفات             
 اخبار             
 بانک جامع اطلاعات پسته             
 نشریات             
 محققين             
 سايتهاي مرتبط             
 آخرين يافته ها             
 نشریه تحقیقات پسته             
 راهنماي پسته             
 فرم سفارش             
 دانش فني واگذار شده              
 پیش بینی وضع هوا              
 تقويم پسته              
 Download             
 ارتباط با ما             
 جستجو             
انتخاب زبان
تقويم پسته

 تقويم مديريت باغ پسته:

 باغداران و كارشناسان پسته، در اين بخش جهت  اطلاع از عمليات باغي و نحوه مراقبت از آفات و توصيه كودي در هر ماه ، ماه مورد نظر خود را از ليست زير انتخاب كنيد و روي آن كليك نماييد، بعد از كليك موس يك صفحه باز خواهد شد عمليات باغي و نحوه مراقبت از آفات و توصيه كودي براي ماه مورد نظر شما باز خواهد شد. در صفحه باز شده هر ماه به سه دوره 10 روزه تقسيم شده و توصيه هاي مناسب هر صفحه در پايين همان صفحه آورده شده است.

لطفا ماه مورد نظرتان را انتخاب كنيد:

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

 شهريور

مهر

آبان

 آذر

دي

بهمن 

اسفند